Σχεδιάσαμε σε αναλυτική 3D μορφή διάφορους υποσταθμούς φωτοβολταϊκών πάρκων
και εκπονήσαμε γενικά 2D και 3D σχέδια.Εργοδότης και τεχνικός υπεύθυνος ήταν η "Γεννάδιος Χαμακιώτης ΑΒΕΤΕ".