Σχεδιασμός ενός modem με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου του.